O NAMA

Udruženje ,,INICIJATIVA ZA DRUŠTVENI DIJALOG I PROGRESIVNO DELOVANjE“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblastima: podsticanje građanskog aktivizma, osnaživanje demokratije, zaštita ljudskih prava i unapređenje statusa i uloge mladih na teritoriji Republike Srbije.

Ciljevi Udruženja su:

– formalno i neformalno obrazovanje i razvoj i unapređenje civilnog društva,

– podsticanje građanskog aktivizma u svrhu ostvarivanja potreba građana,

– razvoj i unapređenje demokratskih procesa u društvu i zaštita ljudskih prava,

– unapređenje statusa i uloge mladih u društvu i njihovo uključivanje u aktivizam i procese odlučivanja u društvu,

– unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja kroz podizanje javne svesti o potrebi za što širom saradnjom, a kroz povezivanje javnog, privatnog i civilnog sektora,

– povezivanje mladih u cilju promocije pozitivnih primera tolerancije i mira,

– promocija novih ideja za politike koje imaju za cilj rešavanje postojećih problema u društvu u oblastima: građanski aktivizam, politika, mediji.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti razvoja i unapređenja demoktratije i ljudskih prava;

2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije;

3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na definisane ciljeve, u skladu sa zakonom;

4) ostvaruje kontakte i saradnju sa različitim akterima u zemlji i inostranstvu koji su spremni da podrže misiju i ciljeve Udruženja

5) organizuje volonterske akcije

6) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave prevencijom i alternativnim načinima rešavanja sukoba i zaštitom jednakih prava.

 

Inicijativa je osnovana 18. oktobra 2019. godine. Zastupnik je Igor Besermenji iz Novog Sada.

STATUT
TEKSTOVI I ISTRAŽIVANJA
MEDIJI